Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Hmotnost a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Po přijetí Vaší objednávky Vám bude odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

3. OBJEDNÁVKA (ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY)

Objednávku zboží je možné zadat elektronicky. Po zaregistrování objednávky Vám bude potvrzení odesláno e-mailem.  Zrušení objednávky: V případě, že budete mít z jakýchkoliv důvodů zájem o stornování Vaší objednávky, můžete nás s tímto požadavkem kontaktovat na adrese filip@vrbas.cz nebo telefonicky na číslech 728 945 381. V případě, že bude objednávka zrušena z naší strany, budete na tuto skutečnost upozorněni e-mailovou zprávou, na adresu, která je zadána ve vaší registraci.

4. VRÁCENÍ PENĚZ V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED DODÁNÍM ZBOŽÍ

V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zaplatili, nebo v případě, že Vámi objednané a zaplacené zboží nejsme schopni z nějakého důvodu zajistit, bude Vám zaplacená částka bezodkladně převedena v plné výši zpět na účet, ze kterého byla poslána. V případě objednání, kdy zákazník stornuje objednávku během procesu expedice, bude zákazníkovi účtována skutečná výše nákladů vynaložených do okamžiku stornování objednávky. Dokumenty vztahující se k objednávce: Veškeré dokumenty a doklady vztahující se k Vámi objednanému zboží Vám budou předány společně s dodaným zbožím, tedy buď při osobním odběru zboží nebo při předání zboží při doručení poštou nebo doručovatelskou společnosti. V každé zásilce musí být přiložena faktura, kterou si uschovejte pro případ reklamace. Faktura slouží jako daňový doklad i záruční list. Kobercový trávník je řazen mezi zboží podléhající rychlé zkáze, není jej tedy možné vrátit dodavateli bez udání důvodu.

5. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

6. EXPEDIČNÍ LHŮTY

Expedice Vaší objednávky je doba, za kterou bude z naší expedice předáno přepravci Vámi objednané zboží. Následuje ji dodací lhůta, teda doba, za kterou Vám přepravce přiveze Vámi vybrané zboží. O expediční lhůtě Vás budeme informovat v potvrzovacím e-mailu. Orientačně většinu zboží zásíláme do 3 dnů od objednání. POZOR! Uváděný počet dní expediční lhůty je kalkulován podle pracovních dní! Důležité upozornění: V případě platby předem se expediční doba začíná počítat až od skutečného přijetí platby. Tato skutečnost se týká platby předem - bankovním převodem.

7. OSOBNÍ ODBĚRY

Zboží z internetového obchodu eshop.vrbas.cz je možné vyzvednout v odběrném místě v Kobylnicích u Brna, ulice Táborská.

Otevírací doba po dobu sezóny (duben - listopad):

PO - PÁ 7.00 – 17.00

 

Pokud jste si zvolili jako způsob doručení osobní odběr, budete vyzváni e-mailem k odebrání, jakmile bude zboží, které jste si objednali, připraveno k převzetí. U osobního odběru je možná jen platba v hotovosti. 

8. NÁKLADY NA PŘEPRAVU

Kobercový trávník je možné vyzvednout osobně, případně je dopravován naší dopravou. Více informací k dopravě viz. kapitola Doprava. Zasílání pomocí spedičních firem není možné.

Doplňkový sortiment Vám zašleme balíkem spediční firmou PPL, popř. Českou poštou za cenu 139,- Kč. 

Při vyšší hmotnosti a objemu zboží jsou náklady na přepravu řešeny individuálně se zákazníkem. Zboží zaslané spediční firmou Vám bude doručeno následující pracovní den po dni podání. Není-li zásilka na první pokus doručitelná, zajistí zasílatel zanechání písemné zprávy o úmyslu zásilku doručit na uvedené adrese doručení a obstará uskutečnění pokusu o doručení ještě jednou následující pracovní den. Není-li možno zásilku opětovně doručit, bude vrácena odesílateli. 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Daňový doklad (faktura) je vložen v každém balíku.

9. MOŽNOSTI PLATEB

Platba je možná pouze hotově při převzetí.

10. ZÁRUKA

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Místem plnění při uspokojování práv z vad je sídlo kupujícího.

VRÁCENÍ PENĚZ

Kobercový trávník: Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že Vám nevyhovuje, není možné jej bez udání důvodu vrátit.

Ostatní sortiment: Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že Vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze Vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů. Podmínky pro vrácení peněz: 1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. 2. Zákazník musí zásilku odeslat do 3 dnů po obdržení zboží. 3. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Takovéto zásilky nepřijímáme!

11. REKLAMACE DORUČOVACÍCH SLUŽEB:

Zboží z firmy Ing. Jiří Vrbas - Květ je k Vám doručováno pečlivě zabalené a chráněné proti poškození. Přesto se může stát, že k Vám zásilka přijde poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně: 1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem. 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. 3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. V případě problémů pište na adresu filip@vrbas.cz. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí Vám znepříjemňovat nakupování na našem e-shopu.


 

Ochrana osobních údajů

 Prohlašuji, že souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení (včetně případných akademických titulů), poštovní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, obchodní firma a s jejich následným uchováváním a zpracováním správcem těchto údajů - společností Ing. Jiří Vrbas, Nádražní 155, 664 08 Blažovice (dále jen "Společnost"), nebo jí zmocněným či pověřeným zpracovatelem (včetně zpracovatelů v jiných státech), a to pro obchodní a marketingové účely Společnosti a jejích smluvních a obchodních partnerů, tj. nabízení obchodu, výrobků a služeb, včetně zasílání informací o připravovaných a pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i k využití podrobností poskytnutého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Dále souhlasím s tím, že k výše uvedeným údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně, a to na dobu 10 let ode dne jeho udělení.


     Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se svými právy dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zejm. právem na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů dle § 12, jakož i s dalšími právy dle § 21, tj. zejm. právem požadovat vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, pokud by zpracování těchto údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Pokud bude tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav; v opačném případě se může subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Používá se opensource systém OpenCart
Podpora Opencart
Eshop - Kobercové trávníky - Ing. Jiří Vrbas, firma KVĚT © 2019